ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
    “องค์กรระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนให้พึ่งตนเองด้านปฐมภูมิสุขภาพได้แบบมียั่งยืนแบบมีส่วนร่วม"

พันธกิจ

  1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาและบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
  3. ส่งเสริมขับเคลื่อนให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์
  4. พัฒนาและการขับเคลื่อนการจัดการระบบริการสุขภาพภาคประชาชนโดยมีการส่วนร่วมของประชาชนและภาคเครือข่าย
  5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
  6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยม

    " สามัคคี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000001 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560