ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
    “เป็นผู้นำระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบริการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน”

พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน
  2. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน
  4. ควบคุมและกำกับ การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านระบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน



ค่านิยม

    " มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ให้กำลังใจกัน ยึดมั่นสามัคคี มีคุณธรรม นำจิตบริการ"


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004057 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560