ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
    “องค์กรระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนให้พึ่งตนเองด้านปฐมภูมิสุขภาพได้แบบมียั่งยืนแบบมีส่วนร่วม"

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000000 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560