ขนาดอักษร

 

รายชื่อ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
นางศศิธร สุขมาก พนักงานธุรการ ส 4
นางคัทริญา วงษ์จิ พนักงานธุรการ ส.4
นายสำราญ โกบโคกกรวด ช่างฝีมือโรงงาน ช.4
นายภคพล ส่งสมบูรณ์ ช่างฝีมือโรงงาน ช.๔
นายสมัคร ขอนโพธิ์ ช่างฝีมือโรงงาน ช.4
นายบุญเหลือ มาสี ช่างฝีมือโรงงาน ช.4
นางสาวปรรณสร พันรอด พนักงานธุรการ
นายธีรยุทธ สุขมาก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวธัญญา กิ่งพดซา แม่บ้าน
นางสาวประภาพร คูณทะเล แม่บ้าน
นายพิทักษ์ ถวัลย์วีรวงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ผู้อำนวยการฯ
นายชูชาติ ทองสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
นางนภัสรัตม์ สินปรุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000208 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560