ขนาดอักษร

 

รายชื่อ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
นายสมยศ บุรีรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวธัญญา กิ่งพุดซา แม่บ้าน
นางคัทริยา วงษ์จิ พนักงานธุรการ ส 4
นางศศิธร สุขมาก พนักงานธุรการ ส 4
นางณภัทร เล็กสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนภัสรัตม์ สินปรุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชูชาติ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
- ผู้อำนวยการฯ
นายจักรพันธ์ ขอนโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์
นายสำราญ โกบโคกกรวด ช่างฝีมือโรงงาน ช 4
นายกรวุฒิ วันทาเขียว พนักงานขับรถยนต์
นายอดุลเดช ประจง รักษาความปลอดภัย
นายบุญเหลือ มาสี ช่างฝีมือโรงงาน ช 4
นายภัคภณ อ้วนแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวแก้วมณี ระเมียดดี แม่บ้าน
นายประหยัด อ่างรีย์ รักษาความปลอดภัย
นายอภิสิทธิ์ จันทร์ชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000000 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560